Scroll to top

ABC PEFC CoC

PEFC CoC – certyfikacja łańcucha dostaw w branży drzewnej.

PEFC. Co to jest?

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) to międzynarodowa organizacja pozarządowa non-profit. Promuje ona zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez niezależną certyfikację strony trzeciej oraz etykietowanie produktów zawierających surowce leśne. To największy na świecie system certyfikacji lasów i pochodzących z nich produktów (Certyfikacja Łańcucha Dostaw – PEFC CoC). 

PEFC ozn. Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej.

Łańcuch dostaw.

Certyfikacja Łańcucha Dostaw PEFC CoC (Chain of Custody), czyli certyfikacja kontroli przepływu surowca – obejmuje produkty pochodzenia leśnego ze zrównoważonych źródeł, z materiału poddanego recyklingowi i/lub z kontrolowanych źródeł. Ten dostępny w skali globalnej system jest otwarty dla wszystkich firm, które produkują, przetwarzają lub sprzedają drewno i produkty drzewne. Określa on wymagania dotyczące przetwarzania drewna od lasu aż po produkt końcowy.

Każdy etap łańcucha dostaw jest ściśle monitorowany poprzez niezależne audyty jednostki certyfikującej. Certyfikat PEFC CoC daje pewność, że certyfikowany materiał leśny zawarty w produkcie pochodzi z lasów zarządzanych w sposób trwały i zrównoważony, z poszanowaniem dla środowiska i praw człowieka. Gwarantuje też, że produkt tworzono w sposób zrównoważony na wszystkich etapach produkcji. 

Certyfikacja Łańcucha Dostaw - PEFC CoC
Certyfikacja Łańcucha Dostaw – PEFC CoC

Po co wydawany jest certyfikat PEFC CoC?

Uzyskanie certyfikatu jednoznaczne jest z zapewnieniem, że wszystkie podmioty wchodzące w skład łańcucha dostaw pozyskują i przetwarzają drewno i produkty drzewne z właściwie zarządzanych lasów. 

Certyfikacja w tym programie uwzględnia System Należytej Staranności (Due Diligence System). Wyklucza on stosowanie drewna pochodzącego z wylesień, drewna modyfikowanego genetycznie, nielegalnych wyrębów. Ponadto uwzględnia wymogi socjalne, chroniące prawa pracowników.

Jak uzyskać certyfikat PEFC CoC? Jak wygląda proces certyfikacji?

Po wdrożeniu wymagań standardu PEFC CoC, jakie trzeba spełnić, by uzyskać certyfikat przedsiębiorstwo wnioskuje do jednostki certyfikującej Control Union o przeprowadzenie procesu certyfikacji. Wdrożenie wymagań możliwe jest we własnym zakresie lub przy pomocy profesjonalnych usług, jakie świadczy firma wdrożeniowa.

Po podpisaniu umowy, notyfikowana jednostka certyfikująca przeprowadza niezależny audyt funkcjonującego w przedsiębiorstwie łańcucha dostaw. Audyt weryfikuje zgodność prowadzonych działań z aktualnymi wymogami zrównoważonego rozwoju PEFC.

Certyfikat wydawany przez jednostkę certyfikującą po pozytywnej ocenie audytu – ważny jest przez okres pięciu lat, pod warunkiem przeprowadzania corocznych audytów kontrolnych. Celem przedłużenia ważności certyfikatu o kolejnych 5 lat należy podejść do audytu recertyfikacyjnego.

Jak przygotować się do certyfikacji?

System tej certyfikacji jest powszechnie dostępny i otwarty dla wszystkich firm, które produkują, przetwarzają i handlują produktami leśnymi. 

Sprawdź >> Jakie dokumenty należy przygotować przed audytem?

W celu umożliwienia stronom trzecim oceny zgodności z wymaganiami zdefiniowanymi przez PEFC należy wdrożyć Wymagania Łańcucha Dostaw Produktów Leśnych i Drzewnych (PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements). Norma ta zastępuje PEFC ST 2002:2013, a ostateczną datą przejścia jest 14 luty 2022 r. Po tym terminie PEFC wymaga, aby certyfikacja całego łańcucha dostaw odbywała się zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PEFC 2002:2020. W oparciu o nowy dokument, po dacie przejścia będą przeprowadzane audyty.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat? Korzyści.

  • Certyfikacja umożliwia właścicielom i zarządcom lasów wykazanie, że surowce pozyskiwane są i przetwarzane w zrównoważony sposób. Informacje o tym są dokładne i weryfikowalne. 
  • Certyfikacja daje firmom i konsumentom pewność pochodzenia produktów. 
  • Dzięki posiadanemu certyfikatowi można zademonstrować nabywcom drewna i wyrobów z papieru, że pochodzą one z legalnych, zrównoważonych źródeł i spełniają rygorystyczne standardy. 
  • Wyłącznie certyfikowani przedsiębiorcy mogą posługiwać się zastrzeżonym znakiem towarowym PEFC na swoich produktach i w materiałach marketingowych. Dzięki temu wykazują zaangażowanie w zrównoważony rozwój i CSR. Tym samym stają się wiarygodnym partnerem dla nabywców i potencjalnych nabywców o postawach proekologicznych, kierujących się w wyborach dobrem środowiska i innymi względami. 
  • Certyfikacja PEFC zapewnia szereg korzyści dla środowiska (zachowanie różnorodności biologicznej, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym), społeczeństw i wyników finansowych (a to dzięki dostępowi do nowych rynków i zgodności z przepisami prawa). 

Przeczytaj też: Certyfikat PEFC a tekstylia.

Zobacz także: