Scroll to top

Certyfikat RPM – Responsible Plastic Management

Od opakowań na żywność po ubrania, kosmetyki, środki ochrony indywidualnej. Tworzywa sztuczne zdominowały wiele aspektów naszej codzienności. Każdego roku miliony ton plastiku trafiają na wysypiska, ale i bezpośrednio – do środowiska. Kryzys tworzyw sztucznych budzi głęboki niepokój. Zarówno wśród rządów, rozmaitych organizacji, jak i wsród opinii publicznej. Świadome społeczeństwo wywiera presję na przedsiębiorstwa, by te podejmowały wszelkie możliwe działania na rzecz poprawy ich wpływu na naturę. W sposób mierzalny i weryfikowalny. Na przeciw potrzebom wychodzi nowy system, w którym to po spełnieniu kryteriów można uzyskać certyfikat RPM.

RPM – Responsible Plastic Management.

Responsible Plastic Management (RPM) to organizacja społeczna typu non-profit założona w 2019 roku. Utworzono ją w celu wspierania przedsiębiorstw w ich wysiłkach na rzecz gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych. Control Union (zaangażowana w zrównoważony rozwój środowiska jednostka certyfikująca o globalnym zasięgu) jest zatwierdzonym partnerem dla programu RPM!

Certyfikacja w ramach programu Odpowiedzialnego Zarządzania Tworzywami Sztucznymi umożliwia firmom wszystkich sektorów (od żywności i rolnictwa po tekstylia i drewno) pokazanie – w jaki sposób dążą do gospodarki w obiegu zamkniętym. Wspiera przedsiębiorstwa w wysiłkach podejmowanych na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych. System ma na celu wyeliminowanie plastiku jednorazowego użytku niedającego się do recyklingu i przejście w kierunku modelu, w którym materiały i produkty z tworzyw sztucznych są zaprojektowane do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. 

Gospodarka w obiegu zamkniętym (circular economy) – to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystywania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania wytwarzanych produktów na środowisko. Minimalizuje się tutaj zużycie surowców i powstawanie odpadów, a co za tym idzie – zmniejsza się emisję i poziom wykorzystania energii.

Certyfikat RPM – korzyści.

certyfikat rpm
rpmprogram.com
  • Ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko;
  • Posiadanie zweryfikowanego systemu spełniającego wymagania istniejących norm, inicjatyw i dyrektyw dotyczących ograniczenia użycia plastiku (m. in. Strategia UE, Program Środowiskowy ONZ);
  • Zapewnienie klientów i interesariuszy, że wprowadzone ulepszenia są weryfikowalne i wiarygodne;
  • Przewaga konkurencyjna, docenienie przez klientów świadomych ekologicznie;
  • Możliwość czerpania korzyści z posługiwania się znakiem zaufania RPM na produktach i w materiałach promocyjnych;
  • Obniżenie kosztów związanych z produkcją i użytkowaniem tworzyw sztucznych.       

Certyfikacja zgodnie ze standardem RPM zapewnia wiarygodne oświadczenie strony trzeciej (jednostki certyfikującej) o osiągnięciach w zakresie odpowiedzialnego zarządzania tworzywami sztucznymi i weryfikację wdrożonych ulepszeń w zakresie zmniejszenia, ponownego użycia i recyklingu tworzyw sztucznych.

Jak uzyskać certyfikat Odpowiedzialnego Zarządzania Tworzywami Sztucznymi?

Aby spełnić kryteria RPM – przedsiębiorstwa muszą być w procesie zmierzającym w kierunku gospodarki tworzywami sztucznymi o obiegu zamkniętym. Program RPM koncentruje się na ciągłym doskonaleniu (m. in. poprzez szkolenia), ma pomóc w mierzeniu zużycia plastiku i zarządzaniu nim. Po pomyślnym spełnieniu kryteriów – firmy mogą uzyskać weryfikację swoich wysiłków, angażując Control Union do przeprowadzenia audytu i wydania certyfikatu. 

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji nt. systemu RPM – zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami.

Powiązane: Certyfikat Plastic Free.

Zobacz także: