Scroll to top

Oznaczenie CE

Deklaracja zgodności WE/UE.

Czym jest oznaczenie CE?

Znak „CE” pojawia się na wielu produktach, będących przedmiotem obrotu w strefie wolnego handlu i wspólnego rynku, jakim jest Europejski Obszar Gospodarczy EOG (ang. European Economic Area, EEA). 

Europejski Obszar Gospodarczy (oznaczenie CE)
Źródło: eea.europa.eu

Litery „CE” tworzą skrót pochodzący od francuskich słów Conformite Europeenne, co oznacza – zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej. 

Oznakowanie CE jest deklaracją producenta. Informuje, że produkt spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące oznakowania CE i może on być sprzedawany na jednolitym rynku europejskim. Dotyczy to również produktów powstałych poza Unią, ale sprzedawanych na jej obszarze. 

Wymóg oznakowania symbolem CE nie jest obowiązkowy dla wszystkich produktów. Dotyczy tych, które mogą bezpośrednio zagrażać zdrowiu. To m. in. wyroby elektryczne, elektroniczne, zabawki i inne, objęte wymaganiami bezpieczeństwa Dyrektyw Nowego Podejścia i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego, które należy spełnić przed wprowadzeniem produktów do obrotu lub oddaniem do użytku. Obowiązek stosowania znaku CE dla określonych wymogów jest obwarowany prawnie, a za odstępstwa przewidziano konsekwencje karne. Znak CE jest obowiązkowy w przypadku większości wyrobów budowlanych, sprzedawanych na europejskim rynku wewnętrznym. 

Deklaracja zgodności (CE) a wyroby budowlane.

Przepisy prawa obligują, by każdy wyrób budowlany, dla którego istnieje norma zharmonizowana – był oznakowany znakiem CE. Jest to obowiązkowe np. w przypadku drewna konstrukcyjnego klasyfikowanego pod kątem wytrzymałości lub w innych konstrukcjach nośnych.

Potencjalne grupy produktów to:

 • Konstrukcje drewniane,
 • Panele i okładziny z litego drewna,
 • Panele drewnopochodne do stosowania w konstrukcjach,
 • Drewno konstrukcyjne, słupy drewniane do linii napowietrznych.

Innym przykładem wykorzystania oznaczeń CE jest impregnacja przeciwpożarowa elementów drewnianych. Można ją przeprowadzać dla różnych gatunków drewna i różnych typów produktów. Od elementów konstrukcyjnych po np. arkusze sklejki. Producenci mogą ubiegać się o oznakowanie CE swoich wyrobów po przejściu audytu. W jego ramach którego przeprowadzany jest przykładowy proces impregnacji, zgodnie z ustanowioną w firmie procedurą.  

Wyroby budowlane objęte normą zharmonizowaną, muszą być oznakowane znakiem CE obowiązkowo. Jeśli nie są – producent ma możliwość umieścić oznakowanie dobrowolnie lub poprzez wzajemne uznawanie. W każdej z tych opcji oznakowanie CE może być wymagane na podstawie innych odpowiednich przepisów Unii Europejskiej.

Oznaczenie CE wyroby budowlane
Wyroby budowlane na rynku EOG muszą być oznakowane znakiem CE.

Kto nadaje oznaczenie CE?

Oznakowania CE nikt nie nadaje! Za umieszczenie go na wyrobie odpowiada producent! 

Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu na terenie Unii Europejskiej obowiązkowe jest przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywach Nowego Podejścia. Proces ten przeprowadza producent lub jego upoważniony przedstawiciel, przy udziale strony trzeciej, czyli notyfikowanej jednostki certyfikującej (jeśli wymaga tego dyrektywa / rozporządzenie). Niezależna jednostka notyfikowana nie nadaje oznakowania CE. Bierze natomiast udział w procesie zgodności oceny z wymaganiami dyrektyw. Następnie certyfikat zgodności, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania zgodny jest z zasadniczymi wymaganiami.

Pozytywny wynik oceny upoważnia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela do wystawienia deklaracji zgodności UE i umieszczenie oznakowania CE na wyrobie (o ile dyrektywa / rozporządzenie tego wymaga). Na wniosek producenta, notyfikowana jednostka certyfikująca może wziąć udział w procesie zgodności wyrobów, dla których dyrektywy nie przewidują jej obligatoryjnego udziału. 

Certyfikacja CE – krok po kroku.

Certyfikacja CE czy certyfikat CE to określenia umowne, potoczne i nie istnieją w Dyrektywach Nowego Podejścia mówiących o oznakowaniu CE i deklaracjach zgodności. Chodzi oczywiście o deklarację zgodności wystawianą przez producenta wyrobu.

 

Proces tzw. certyfikacji CE składa się z kilku etapów:

 • Identyfikacja i dobór odpowiednich dyrektyw / rozporządzeń,
 • Zapoznanie z normami zharmonizowanymi,
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka pod kątem bezpieczeństwa użytkownika,
 • Przeprowadzenie procedury oceny zgodności; w przypadku niektórych procedur istnieje konieczność odwołania się do usług niezależnej jednostki notyfikowanej,
 • Sporządzenie deklaracji zgodności produktu wraz z odpowiednią dokumentacją techniczną,
 • Oznakowanie wyrobu znakiem CE.

Korzyści:

 • Legalne i uczciwe podejście do rynku EOG,
 • Oznaczenie CE wspiera sprawiedliwą konkurencję, poprzez pociąganie wszystkich firm do odpowiedzialności – według tych samych zasad,
 • „Certyfikacja” w tym systemie wspiera ekspansję firm na rynek europejski (ponad 30 państw, ponad 500 milionów konsumentów),
 • Wyroby oznakowane znakiem CE cieszą się wśród konsumentów zaufaniem. Pomagają klientom i użytkownikom końcowym sprawdzić właściwości produktu i porównać go z innymi produktami w ramach tego samego podejścia technicznego. 

Zobacz także: