Scroll to top

regenagri® to międzynarodowy program rolnictwa regeneracyjnego opracowany przez ekspertów w dziedzinie gleby, zrównoważonego rozwoju i agronomii. Zaprojektowany z myślą o ciągłym doskonaleniu – umożliwia monitorowanie i optymalizację w okresie przejścia od technik konwencjonalnych do technik regeneracyjnych. Ma na celu zapewnienie zdrowia ziemi i dostatku dla jej mieszkańców, koncentruje się też na przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu.

Certyfikat regenagri®

System ten dedykowany jest gospodarstwom rolnym, agrobiznesom, handlowcom w sektorze rolnictwa, markom zaopatrującym się w tym sektorze. Wspiera gospodarstwa i organizacje przechodzące na rolnictwo holistyczne, poprawiające zdrowie gleby, wspierające bioróżnorodność, redukujące emisję gazów cieplarnianych. regenagri umożliwia rolnikom pozyskiwanie dodatkowych funduszy przez handel kredytami węglowymi w globalnych łańcuchach dostaw i dotacji środowiskowych.

Control Union oferuje certyfikację w nastepujących systemach:

  • Certyfikat Regenagri® (Gospodarstwa)
  • Certyfikat Regenagri® CoC (Chain of Custody / Łańcuch Pochodzenia Produktu)

Regenagri – czym jest rolnictwo regeneracyjne?

Rolnicze praktyki regeneratywne są elementem rolnictwa zrównoważonego. Prowadzą do odtworzenia cyklów natury, poprawy żyzności gleb, stanu wód, zwiększania bioróżnorodności i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ich stosowanie pomaga zapobiegać zmianom klimatu, a także obniżać wrażliwość gospodarstw na skutki tych zmian. Korzyści ich stosowania to również wyższe plony, poprawa konkurencyjności gospodarstw, a także możliwość zielonego finansowania (dodatkowe źródło dochodu dzięki płatnościom węglowym – stabilność ekonomiczna).

Certyfikat regenagri® – korzyści.

  • Certyfikacja regenagri jest częścią kompletnego rozwiązania, które obejmuje analitykę danych oraz usługi porównawcze i doradcze. Poprzez cyfrowe centrum Regenagri (Międzynarodowa Inicjatywa Rolnictwa Regeneracyjnego) – możliwa jest weryfikacja emisji gazów cieplarnianych i roszczeń związanych z sekwestracją dwutlenku węgla, co pozwala generować kredyty węglowe, uzyskiwać zielone finansowanie i równoważyć emisję CO2 w całych łańcuchach dostaw.
  • Polepszanie jakości gleby (zwiększenie zawartości materii organicznej) i plonów, rozwój bioróżnorodności.
  • Możliwość zapobiegania zmianom klimatu, obniżenie wrażliwości gospodarstw na skutki tych zmian.
  • Czerpanie korzyści z posługiwania się certyfikowanym znakiem zaufania regenagri®
  • Spełnianie wymogów polityki unijnej i branży spożywczej w zakresie zrównoważenia i ochrony klimatu pozwala poprawić pozycję konkurencyjną gospodarstwa.
  • Dostęp do globalnej społeczności zmieniającej perspektywy rolnictwa.

Jak uzyskać certyfikat regenagri?

Certyfikacja według kryteriów regenagri obejmuje wszystkie aspekty rolnictwa regeneracyjnego. Od zdrowia gleby po bioróżnorodność i emisje gazów cieplarnianych (weryfikacja GHG). Certyfikacja jest dowodem uznania i potwierdzeniem wysiłków na rzecz rewitalizacji ziemi.

Gdy organizacja dołącza do regenagri jako członek – w jej gospodarstwie lub gospodarstwach przeprowadzana jest ocena pod kątem kryteriów regenagri, a następnie generowany jest raport przedstawiający ogólne wyniki, a także wyniki dla każdej indywidualnej praktyki. Jeśli wyniki spełniają minimalne wymagania, można uzyskać certyfikat regenagri.

Formularz zgłoszenia – wersja oryginalna: regenagri Certification Application (farms)

Formularz zgłoszenia po polsku: regenagri (farms)_formularz zgłoszeniowy_PL

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji nt. systemu – zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami.