Scroll to top

Po wprowadzaniu standardu ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) dla europejskiej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii – z powodzeniem zastosowano go w łańcuchach dostaw. Informacje zwrotne od certyfikowanych firm i powiązanych z nimi branż wykazały zainteresowanie ISSC poza zakresem biopaliw w ramach EU RED. ISCC Plus powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie i jest to system, będący rozszerzeniem najbardziej zaawansowanego, globalnego standardu certyfikacji biomasy i bioenergii. 

ISCC Plus
ISCC Plus

ISCC Plus jest międzynarodowym systemem certyfikacji wszystkich zrównoważonych surowców, w tym biomasy rolniczej i leśnej oraz materiałów o obiegu zamkniętym. Wymaga pełnej identyfikowalności i jest weryfikowany przez niezależnych audytorów. Stanowi on solidną podstawę do dobrowolnego wdrażania kryteriów zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw w branżach innych niż biopaliwa. Ma zastosowanie również dla surowców, które nie kwalifikują się do EU RED, ale są odpowiednie dla innych rynkowych zastosowań.  

Przykładami takich zastosowań są:

 • Bioplastik, czyli tworzywa sztuczne wytwarzane z odnawialnych źródeł biomasy (szerokie zastosowanie w branży opakowań, w tekstyliach),
 • Surowce pochodzące z recyklingu,
 • Odnawialne surowce pochodzenia nie biologicznego (np. energia odnawialna z wiatru lub wody),
 • Mieszane odpady tworzyw sztucznych,
 • Chemikalia i zastosowania techniczne,
 • Surówce leśne i rolnicze – stosowane w żywności i w paszach,
 • Rynki biopaliw spoza UE.

Korzyści z posiadania certyfikatu ISCC Plus:

 • Oparty na uznanym na świecie standardzie,
 • Realne zmniejszenie wpływu na środowisko,
 • Możliwość produkcji materiałów w bardziej zrównoważony sposób, poprzez łączenie alternatywnych surowców z surowcami kopalnymi,
 • Dzięki certyfikatowi firmy uzyskują solidny dowód identyfikowalności asortymentu;
 • Potwierdzają aktywne uczestniczenie w podwyższaniu standardów zrównoważonego rozwoju, wzmacniające gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • Możliwość znakowania produktów znakiem ISCC (dla korzystających z bilansu biomasy),
 • Certyfikat ISCC jest dowodem zgodności z wymogami iSCC, dotyczącymi zrównoważonej produkcji biomasy, identyfikowalności pochodzenia odpadów oraz dokumentowania danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych.

System ISCC Plus jest szeroko zharmonizowany z systemem ISCC EU. Oznacza to, że certyfikaty w obu tych programach można uzyskać przy okazji jednego audytu. Control Union jest wiodącą jednostką certyfikującą programy dotyczące biomasy i biopaliw na całym świecie, dlatego jesteśmy w stanie wesprzeć cały łańcuch dostaw. 

Jak uzyskać certyfikat ISCC Plus?

 • Wszystkich Państwa, zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą jednostką certyfikującą pod nr tel. 68 452 34 39.
 • Po wyborze jednostki należy dokonać rejestracji w systemie ISCC.
 • Po pozytywnym przejściu audytu (i usunięciu ewentualnych niezgodności) otrzymują Państwo certyfikat ISCC Plus.