Scroll to top

Certyfikacja w systemie Rainforest Alliance. Wymagania dotyczące łańcucha dostaw.

FAQ. Odpowiedzi na często zadawane pytania w zakresie wymagań dla łańcucha dostaw.

Jaki jest zakres wymagań dotyczących łańcucha dostaw (2020 Supply Chain Requirements)?

Zakres certyfikacji łańcucha dostaw inicjuje się od pierwszej zmiany własności prawnej po gospodarstwie rolnym. Obejmuje on każdego uczestnika łańcucha dostaw, łącznie ze sprzedawcami detalicznymi. Wzrasta liczba gospodarstw rolnych zaangażowanych w przetwarzanie, pakowanie i  etykietowanie własnych produktów. Gospodarstwa, które łączą cechy gospodarstwa rolnego i uczestnika łańcucha dostaw mogą podlegać bardziej zróżnicowanym wymaganiom. Np. dot. identyfikowalności (jeśli kupują od innych producentów). Podmioty o wysokim ryzyku społecznym w łańcuchu dostaw muszą spełniać odpowiednie wymogi dot. warunków pracy, zdrowia i bezpieczeństwa, pracy dzieci, itp.

Czym jest Ocena Ryzyka Łańcucha Dostaw (SCRA)?

W ramach systemu zapewnienia bezpieczeństwa – gromadzenie danych odbywa się za pomocą oceny ryzyka łańcucha dostaw (SCRA). Jest ona wpisana w proces rejestracji i wypełniania profilu. SCRA analizuje potencjalne ryzyko związane z działalnością organizacji na poziomie poszczególnych zakładów w celu ustalenia rodzaju i częstotliwości wymaganej weryfikacji. Profil firmy opiera się na działaniach, lokalizacji i informacjach o uprawach. Łączy je z danymi wewnętrznymi i zewnętrznymi (wolumeny, zgodność z przepisami, ryzyko społeczne itp.). Te czynniki wpływają na obliczenie ryzyka, na podst. którego organizacja przypisywana do jednego z pięciu poziomów weryfikacji.

Jaka jest częstotliwość audytów dla posiadaczy certyfikatów łańcucha dostaw (2020 Supply Chain Requirements)?

SCRA ustala poziom weryfikacji posiadacza certyfikatu łańcucha dostaw, wpływając na częstotliwość audytów i sposób weryfikacji w celu certyfikacji.

Czym jest ocena Rainforest Alliance?

To zdalna metoda weryfikacji prowadzona przez Rainforest Alliance, która ocenia zgodność z wymogami standardu Rainforest Alliance poprzez zebrane dowody przedstawione przez posiadacza certyfikatu.

Czym jest automatyczna kontrola Rainforest Alliance?

Ocena Rainforest Alliance to zdalna metoda weryfikacji oceniająca zgodność z wymaganiami standardu Rainforest Alliance na podst. zebranych dowodów przedstawionych przez posiadacza certyfikatu.

Czym jest audyt jednostki certyfikacyjnej na miejscu?

To audyt przeprowadzany na miejscu przez stronę trzecią – jednostkę certyfikującą. Tutaj audytor używa środków fizycznych do uzyskania dowodów audytu i oceny zgodności z odpowiednimi wymaganiami normy.

Czym jest audyt zdalny (desk audit) jednostki certyfikacyjnej?

To audyt przeprowadzany przez stronę trzecią – jednostkę certyfikującą, wykorzystujący środki elektroniczne do uzyskania dowodów audytu i oceny zgodności z wymaganiami normy.

Jakie są konsekwencje niespełnienia wymogów łańcucha dostaw (2020 Supply Chain Requirements)?

Konsekwencje niespełnienia wymogów łańcucha dostaw zależą od charakteru i wagi zidentyfikowanych niezgodności. Jeśli firma nie dostosuje się do procesu uzyskiwania certyfikatu lub odmówi usunięcia niezgodności jednostka certyfikująca i/lub Rainforest Alliance mogą podjąć decyzję o anulowaniu certyfikatu firmy lub o odmowie certyfikacji. Firma wówczas nie będzie uprawniona do oznaczania swoich produktów, jako certyfikowanych przez Rainforest Alliance.

Skąd mam wiedzieć, które wymogi Standardu Zrównoważonego Rolnictwa musi spełniać moja firma? Czy istnieją wytyczne w oparciu o moją działalność (tj. sprzedawca detaliczny, palarnia, rozlewnia itp.)?

Podczas rejestracji w Programie Certyfikacji organizacja proszona jest o podanie szczegółów na Platformie Certyfikacji Rainforest Alliance. Na podstawie tych informacji (w tym roli w łańcuchu dostaw i zakresu certyfikacji) platforma generuje dostosowaną listę kontrolną wymagań oraz kroków weryfikacyjnych niezbędnych do uzyskania certyfikatu.

Jaki jest zakres identyfikowalności w programie certyfikacji? Czy są nim objęci detaliści i marki?

Zakres identyfikowalności obejmuje okres od produkcji do sprzedaży detalicznej certyfikowanego produktu. Oznacza to, że sprzedaż certyfikowanych produktów sprzedawcom detalicznym jest raportowana na platformie identyfikowalności. Szczegółowe zasady dotyczące tego, co dokładnie mają obejmować takie raporty, można znaleźć w załączniku dotyczącym identyfikowalności (Traceability Annex).

Których posiadaczy certyfikatów dotyczy Rozdział 3?

Wymogi dotyczące łańcucha dostaw stanowią część Standardu Zrównoważonego Rolnictwa, obejmującego zarówno gospodarstwa rolnicze, jak i łańcuch dostaw. Rozdział 3 (Dochód i Wspólna Odpowiedzialność) zawiera wymagania, które częściowo dotyczą gospodarstw rolnych, a częściowo posiadaczy certyfikatów łańcucha dostaw.

Wymagania określone w Rozdziale 3.1 (Koszty Produkcji i Dochód z Utrzymania) mają zastosowanie do posiadaczy certyfikatów gospodarstw rolnych. Wymagania z Rozdziału 3.2 (Różnica w Zrównoważonym Rozwoju) mogą dot. zarówno gospodarstw rolnych, jak i posiadaczy certyfikatów łańcucha dostaw. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stosowania wymogów wspólnej odpowiedzialności, warto zapoznać się z załącznikiem dot. wspólnej odpowiedzialności (Shared Responsibility Annex).

Photo credit: the Rainforest Alliance

Zobacz także: