Scroll to top

Dyrektywa RED III opublikowana.

Dyrektywa RED III opublikowana!

31 października 2023 została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2413 z dnia 18 października 2023 r. zmieniająca Dyrektywę (UE) 2018/2001, rozporządzenie (UE) 2018/1999 i Dyrektywę 98/70/WE w zakresie promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylająca Dyrektywę (UE) 2015/652.

Dyrektywa RED III wejdzie w życie w terminie 20 dni od dnia opublikowania. W okresie przejściowym państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na transpozycję nowych przepisów do prawa krajowego. 

RED III wprowadza istotne zmiany w kontekście energii odnawialnej, odzwierciedlając zaangażowanie UE w kwestie zrównoważonego rozwoju i redukcję zależności od paliw kopalnych. Polska będzie zobowiązana do realizacji celów RED III w ciepłownictwie, energetyce, przemyśle i transporcie.

Dyrektywa RED III – kluczowe aktualizacje:

  • Cele w zakresie energii odnawialnej: dyrektywa ustanawia ambitniejszy cel osiągnięcia udziału 42,5% energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w UE do 2030 roku, wraz z dodatkowymi celami sektorowymi, kluczowymi dla redukcji emisji gazów cieplarnianych i przejścia na czystsze źródła energii.
  • Cele sektorowe: dyrektywa wprowadza konkretne cele dla sektorów przemysłu, transportu i budownictwa.
  • Przyspieszona Procedura Zatwierdzania i Nadrzędny Interes Publiczny: RED III stawia na szybką ścieżkę wydawania pozwoleń związanych z energią odnawialną, by usprawnić proces wdrażania projektów zielonej energii (promowanie biopaliw).

Zobacz także: