Scroll to top

Rozpoczęcie certyfikacji RED II! Od 1 lipca 2021 możliwe jest wydawanie certyfikatów na zgodność z SURE, w oparciu o wymogi dyrektywy RED II.

21 grudnia 2018 roku weszła w życie Dyrektywa (UE) 2018/2001 (REDII), na podstawie której operatorzy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biomasy zobowiązani są do przedstawienia dowodów zrównoważonego wytwarzania i wykorzystania biomasy.

W okresie przejściowym, państwa członkowskie miały czas do 1 lipca 2021′ na transpozycję unijnej dyrektywy do prawa krajowego. Z powodu opóźnienia procesów publikacji delegowanych aktów prawnych – tylko nielicznym państwom udało się stworzyć na czas wymogi prawne dla wdrożenia RED II. Z kolei Komisji Europejskiej nie udało się jeszcze w pełni ukończyć procedur uznawania systemów dobrowolnych. Bo należy zaznaczyć, że zainteresowane podmioty gospodarcze, dzięki dobrowolnym systemom certyfikacji, zatwierdzonym przez KE – mogą przedstawiać dowody zrównoważonego rozwoju. Aby zachować ciągłość w sektorze biopaliw, pomimo iż procesy uznawania systemów dobrowolnych nie zostały ukończone – Komisja Europejska zaproponowała regulację przejściową.

Zgodnie z regulacją przejściową, systemy dobrowolne, które pomyślnie przeszły ocenę techniczną do 30 czerwca 2021′ – mogą przeprowadzać audyty w oparciu o wymogi RED II (pod pewnymi warunkami).

Regulacja ta obejmuje system SURE!

System SURE-EU pomyślnie przeszedł wymaganą ocenę techniczną dla całego zakresu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biomasy rolniczej i leśnej, a także biogenicznych odpadów i pozostałości. Od 1-go lipca, zaktualizowana dokumentacja programowa stanowi podstawę audytów wstępnych i recertyfikacyjnych oraz audytów nadzoru na zgodność z zasadami RED II.

Od tego momentu audyty na zgodność z RED II przeprowadzane będą zgodnie z aktualną dokumentacją systemową i listami kontrolnymi systemu SURE, a późniejsze korekty (konieczne m. in. ze względu na zaległe akty wykonawcze KE i właściwych organów krajowych) będą niezwłocznie włączane do systemów i starannie wdrażane przez uczestników systemu i jednostki certyfikujące.

Control Union Poland SURE

Podmioty gospodarcze, stojące przed wyzwaniem zawarcia umów na dostawy zrównoważonych paliw z biomasy na nadchodzący rok lub zapewnienia, że tegoroczne zbiory będą zgodne z RED II wymagają terminowej certyfikacji RED II całego łańcucha dostaw i wczesnego rejestrowania zrównoważonej biomasy.

Proces certyfikacji można rozpocząć teraz, bez dalszej zwłoki! Control Union Poland jest akredytowaną jednostką certyfikującą w systemie SURE. Zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź: Jak uzyskać certyfikat SURE_EU?
    Zobacz także: