Scroll to top

Zdrowe i dobre, bo z certyfikatem (Global G.A.P.) .

Co to jest GLOBAL G.A.P?

GLOBAL G.A.P. to niezależny i dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności nieprzetworzonej, który powstał w 1997 roku. Początkowo funkcjonował on pod nazwą EUREGAP, gdyż zaistniał z inicjatywy sieci detalistów, zrzeszonych w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu produkcji rolnej. Znalazło to odzwierciedlenie w nazwie – GAP (Good Agricultural Practice) oznacza Dobre Praktyki Rolnicze

GLOBAL G.A.P. to światowy standard dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych, adresowany do producentów rolnych. Obejmuje on zagadnienia, takie jak: 

  • zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa żywności, 
  • identyfikowalność właściwego stosowania i przechowywania środków ochrony roślin, pasz, leków dla zwierząt i innych substancji,
  • nawożenie, techniki upraw, nawadnianie, postępowanie z odpadami, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz bezpieczeństwo środowiska.

Certyfikat GLOBAL G.A.P. – korzyści.

Certyfikat GLOBAL G.A.P. nadawany jest firmom, których działalność spełnia normy dobrej praktyki rolniczejGlobalny zakres wymogów potwierdza, że certyfikowane produkty, pochodzące z różnych miejsc na świecie – spełniają te same, wysokie normy jakościowe. Zaś ich producenci działają na rzecz bezpieczeństwa konsumentów, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju rolnictwa. 

Certyfikat GLOBAL G.A.P. gwarantuje odbiorcom produktów rolnych (zarówno tym pośrednim, czyli np. sklepom, jak i tym końcowym, czyli konsumentom), że produkty jakie otrzymują są bezpieczne, wyprodukowane z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony roślin, z zachowaniem zrównoważonego nawożenia oraz z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Uzyskanie certyfikatu sprawi, że firma stanie się rozpoznawalna jako przestrzegająca stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej.

GLOGAL G.A.P. jest rozpoznawalnym na całym świecie znakiem, który stanowi wartość dodaną do oferowanych produktów. Jego posiadanie ułatwia także pozyskiwanie nowych klientów – zarówno lokalnych, jak i globalnych oraz umożliwia lepszą ekspansję na nowe rynki.

Ponadto, zmniejsza ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności. A to poprzez znany łańcuch dostaw, a także zoptymalizowany pod kątem tych samych norm – system produkcji. Łatwiejsze jest diagnozowanie i lokalizowanie problemów. Wpływa to pozytywnie na postrzeganie i reputację poszczególnych jego ogniw oraz pozwala szybko reagować na pojawiające się nieprawidłowości.

Stosując system zarządzania jakością można zwiększyć wydajność firmy oraz usprawnić zarządzenia nią. Bycie częścią systemu GLOBAL G.A.P. to również dostęp do bazy certyfikacji online, która umożliwia sprawdzenie kontrahentów i posiadanych przez nich certyfikatów.

Global G.A.P. Jak uzyskać certyfikat?
Korzyści z posiadania certyfikatu GLOBAL G.A.P.

Czym jest łańcuch dostaw? 

Łańcuch dostaw jest gwarantem transparentności całego procesu produkcji i integralności produktu, który na każdym etapie jego postawania i przetwarzania podlega tym samym zasadom. Łańcuch dostaw pozwala prześledzić proces, jakiemu podlega produkt od początku jego istnienia do momentu kiedy trafi na rynek. Pozwala też zapoznać się z normami, jakim podlega na każdym etapie. Surowe wymagania dotyczące postępowania z produktem certyfikowanym, od gospodarstwa do sprzedawcy, gwarantują uzyskanie produktu wysokiej jakości. 

Po co wydawany jest certyfikat Global G.A.P? 

Certyfikat GLOBAL G.A.P. wydawany jest dla dwóch stron. 

Pierwszą z nich jest właściciel firmy, który zostaje zapewniony przez zewnętrznych i niezależnych audytorów o spełnieniu przez jego gospodarstwo wymogów certyfikatu. Jednocześnie daje mu to pewność, że wdrożone rozwiązania, związane z zasadami dobrej praktyki rolniczej – są skuteczne! 

Drugą stronę stanowią inne firmy uczestniczące w łańcuchu dostaw. One także zostają zapewnione o tym, że ich kontrahent spełnia te same normy i stosuje się do tych samych zasad, zapewniających wysoką i powtarzalną jakość produktów wytworzonych w procesie przyjaznym środowisku naturalnemu. 

Jak uzyskać certyfikat GLOBAL G.A.P? 

Jak zdobyć certyfikat GLOBAL G.A.P? O certyfikację nieprzetworzonych produktów rolnych, objętym tym standardem – może wystąpić każdy producent. Ten wymagany przez sieci handlowe i innych kontrahentów system, szczególnie popularny jest wśród producentów i dostawców świeżych owoców i warzyw.

Pierwszym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu jest skorzystanie ze strony internetowej standardu. W tym miejscu – zapoznanie się z dokumentami i listami kontrolnymi, koniecznymi do przeprowadzenia jego wdrożenia w firmie. 

Kolejnym krokiem jest rejestracja w jednostce certyfikującej – taką jest np. Control Union Poland

Następnie, producent przeprowadza samoocenę swojej firmy, korzystając z dostarczonych przez GLOGAL G.A.P. list kontrolnych (kryteria zgodności). W razie konieczności – poprawia wszelkie napotkane nieprawidłowości.

Po uzyskaniu pewności, że firma spełnia stawiane przed nią wymagania, konieczne jest zaplanowanie (w porozumieniu z jednostką certyfikującą) – pierwszego audytu na terenie firmy. 

Pomyślne spełnienie wymagań normy powoduje, że jednostka certyfikująca wydaje certyfikat GLOBAL G.A.P. – z określeniem zakresu produkcji jakiego dotyczy. Certyfikat ten zachowuje ważność przez jeden rok. Jego odnowienie jest łatwiejsze, bo po przeprowadzeniu samokontroli już wprowadzonych, znanych i praktykowanych rozwiązań – są one weryfikowane przez zewnętrznego audytora. 

Jak uzyskać certyfikat GLOBAL G.A.P?

GLOBAL G.A.P. – wymagania, które trzeba spełnić, aby uzyskać certyfikat. 

Wymagania, przed jakimi stawiany jest potencjalny posiadacz certyfikatu, są jasno określone i opisane w dokumentach. Są one ogólnodostępne na oficjalnej stronie internetowej globalgap.org, skąd można je pobrać. A dotyczą stosowania systemu zarządzania jakością oraz działania na rzecz lokalnej społeczności.

Jak sprawdzić, czy firma jest gotowa do certyfikacji? 

W celu sprawdzenia możliwości uzyskania certyfikatu należy zapoznać się z listami kontrolnymi GLOBAL G.A.P. Określają one wymogi, jakie należy spełnić i podzielone są na trzy kategorie: wymagania podstawowe – gdzie konieczne jest uzyskanie 100% zgodności ze wszystkimi mającymi zastosowanie punktami kontroli, drugorzędne – gdzie konieczne jest uzyskanie 95% zgodności ze wszystkimi mającymi zastosowanie punktami kontroli oraz zalecenia, w których nie określono procentowo minimalnego stopnia zgodności. 

Po przygotowaniu firmy zgodnie z wymogami zawartymi w listach kontrolnych GLOBAL G.A.P. i sprawdzeniu zgodności z nimi – można przystąpić do weryfikacji wdrożonych rozwiązań przez jednostkę certyfikującą. 

Zobacz także: