Scroll to top

Procesy certyfikacji na zgodność z Dyrektywą RED II.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 przekształconej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II), paliwa z biomasy muszą spełniać Kryteria Zrównoważonego Rozwoju UE.

Aktualnie, w ramach regulacji przejściowej – w systemach dobrowolnych takich jak KZR INiG i SURE – przeprowadzane są audyty na zgodność z RED II, dzięki czemu zachowano ciągłość w sektorze biopaliw.

Komitet RED II ds. Zrównoważonego Rozwoju Biopaliw, Biopłynów i Paliw z Biomasy pozytywnie ocenił 13 systemów dobrowolnych, jako spełniających kryteria Zrównoważonego Rozwoju. Oczekujemy na ich formalne uznanie i publikację.

Wzajemnie uznawalne, dobrowolne systemy certyfikacji w łańcuchach produkcji biopaliw i biomasy, z pozytywną oceną Komisji Europejskiej (positive assessment) na zgodność z Dyrektywą RED II, w których Control Union przeprowadza procesy certyfikacji, obejmujące m. in. weryfikację poprawności obliczeń emisji gazów cieplarnianych (EU-ETS) to:

KZR INiG – System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG oparty o wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, a opracowany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. W tym programie o uznaniu międzynarodowym – ocenie podlega cały cykl życia biopaliw, biopłynów, a także paliw z biomasy. Ocenie podlegają tutaj m. in. grunty pod uprawę surowców do produkcji paliw, poprawność prowadzenia bilansu biomasy oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych GHG.

SURE (Sustainable Resources Verification Scheme), czyli Program Weryfikacji Zrównoważonych Zasobów – koncentruje się na biomasie stałej i biopaliwach gazowych na cele produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła i chłodu. Umożliwia poświadczenie zgodności z wymogami RED II i zrównoważonego charakteru w zakresie produkcji energii elektrycznej oraz ciepła z biomasy.

ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification) system ten, stosowany na terenie UE, skupia się na biopaliwach, biomasie i biokomponentach. Tutaj certyfikacja ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, zrównoważony rozwój społeczny i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

REDcert EU –  system certyfikacji produkcji biomasy został stworzony przez organizacje i przedsiębiorstwa rynku rolniczego i biopaliwowego w Niemczech. Certyfikacja REDcert obejmuje teren Unii Europejskiej, a także Ukrainy. Ma na celu zapewnienie ograniczenia emisji CO2, ochronę biosfery i racjonalne wykorzystywanie gruntów. Podczas certyfikacji REDcert podobnie jak w innych systemach dobrowolnych – kontrolą objęte są wszystkie ogniwa produkcji i dystrybucji.

Zobacz także: