Scroll to top

Jak uzyskać certyfikat Rainforest Alliance 2020?

Certyfikat Rainforest AllianceSprawdź też: Co obejmuje, jakie przynosi korzyści i do kogo jest skierowany certyfikat Rainforest Alliance 2020?

Certyfikacja łańcucha dostaw oparta na Standardzie Zrównoważonego Rolnictwa 2020 umożliwia firmom pozyskiwanie i sprzedaż certyfikowanych produktów z pieczęcią Rainforest Alliance 2020

Proces ma na celu ukierunkowanie inwestycji firm na zrównoważony rozwój na poziomie gospodarstwa. Również – promowanie odpowiedzialnego postępowania w biznesie i tworzenie bardziej zrównoważonych strukturalnie łańcuchów dostaw. Certyfikacja łańcucha dostaw daje pewność identyfikowalności oraz integralności łańcucha dostaw, pomaga sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na zrównoważone produkty i uzyskać dostęp do nowych rynków. Dowiedz się: jak uzyskać certyfikat Rainforest Alliance!?

Jak uzyskać certyfikat Rainforest Alliance 2020? Krok po kroku.

 • Rejestracja na platformie certyfikacji Rainforest Alliance w celu uzyskania ID i zbudowania profilu firmy.
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka łańcucha dostaw (SCRA) – udostępnienie informacji o działaniach organizacji, lokalizacjach, wolumenie produktów, które mają być certyfikowane w systemie RA, ryzyku społecznym.
 • Podpisanie umowy licencyjnej.
 • Proces weryfikacji samooceny. Obliczenie poziomu weryfikacji*, który określa czy wymagany jest audyt autoryzowanej jednostki certyfikującej (zdalny lub na miejscu) i częstotliwość audytów czy też można ubiegać się o tzw poparcie u administratora systemu.  Otrzymanie informacji o kolejnych krokach postępowania.
 • Po pomyśnlej weryfikacji w ramach jednego z procesów (zatwierdzenia samooceny lub pozytywnego przejścia audytu) – uzyskanie certyfikatu ważnego przez 3 lata.

* Konieczna jest coroczna weryfikacja.

Przed audytem jednostki certyfikującej należy:

 1. Wdrożyć i udokumentować plan zarządzania, uwzględniający wymagania standardu RA.
 2. Przygotować listę certyfikowanych dostawców.
 3. Przygotować oraz wdrożyć mechanizm składania skarg.
 4. Zobowiązać się pisemnie do promowania równości płci.
 5. Zapewnić wizualne oddzielenie produktów certyfikowanych od niecertyfikowanych na wszystkich etapach przetwarzania, transportu i magazynowania.
 6. Prowadzić bilans masy.
 7. Zobowiązać się do oceny i rozwiązywania problemu pracy dzieci, pracy przymusowej, dyskryminacji, przemocy oraz nękania w pracy.
 8. Umożliwić zrzeszanie się pracowników w związkach zawodowych, a także w organizacjach pracowniczych.
 9. Należy przestrzegać wymogów prawa pracy.
 10. Zapewnić ochronę w miejscu pracy (BHP).

Ocena ryzyka – poziomy i metody weryfikacji.

Audyty niezapowiedziane:

Zgodnie z Zasadami Certyfikacji i Audytowania w systemie Rainforest Alliance 2020 – liczba niespodziewanych audytów przeprowadzanych przez Jednostkę Certyfikującą odpowiada 10%. Ponieważ audyty niespodziewane nie były wymagane w latach przejściowych, a rok 2023′ był częściowo rokiem przejściowym, odsetek, który należy wziąć pod uwagę w przypadku Zasady 1.5.5, wyniesie 5%

1.5.50. 10% audytów niespodziewanych (przeprowadzanych dodatkowo do audytów certyfikacyjnych i audytów nadzorczych) oblicza się na podstawie portfolia CH w Jednostce Certyfikującej z poprzedniego roku kalendarzowego, zaokrąglając w górę do najbliższej liczby całkowitej, przy czym minimalna liczba wynosi jeden.

Przeczytaj też: FAQ. Odpowiedzi na często zadawane pytania w zakresie wymagań dla łańcucha dostaw.

Zobacz także: