Scroll to top

Certyfikacja Systemu Należytej Staranności – SNS – w całym łańcuchu dostaw biomasy stałej na cele energetyczne.

Informujemy, że nasza jednostka certyfikująca – Control Union Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze – uzyskała pozytywną decyzję w procesie autoryzacji (decyzja nr numerze 2-2015/SWP-SNS/KSUB) do prowadzenia procesów certyfikacji Systemów Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO. Tym samym, w wyniku pozytywnej decyzji autoryzacyjnej – Control Union Polska Sp. z o.o. została zarejestrowana w bazie autoryzowanych jednostek certyfikujących, prowadzących procesy certyfikacji systemów SNS na Krajowym Spisie Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl (zakładka PODMIOTY WERYFIKUJĄCE).

Certyfikaty SNS.

Informacje o autoryzowanych jednostkach certyfikujących oraz podmiotach, które uzyskały certyfikat SNS znajdują się na stronie Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl. Obecnie wydane przez naszą jednostkę certyfikaty SNS są zarejestrowane na stronie www.ksub.pl.

Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 

System weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO jest to system weryfikacji pochodzenia biomasy na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O CERTYFIKAT?

Podmiotami objętymi systemem SNS są wszystkie podmioty będące uczestnikiem łańcucha dostaw biomasy i są to zarówno przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z OZE (użytkownik końcowy), dostawcy do użytkownika końcowego, jak i producenci biomasy na cele energetyczne.

DLACZEGO SYSTEM SNS?

Właścicielem i Administratorem Systemu Certyfikacji jest BIOCONTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. System może być stosowany na całym świecie i swoim zakresem obejmuje wszystkie rodzaje biomasy pochodzące z leśnictwa i rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przemysłu tartacznego, które wykorzystywane są na cele energetyczne.

Certyfikacja biomasy stałej na cele energetyczne jest jednym z modeli uwierzytelniania pochodzenia biomasy przeznaczanej do produkcji energii elektrycznej z OZE. Wymóg uwierzytelniania pochodzenia spalanej biomasy stosowany jest przez energetykę zawodową w ramach korzystania z systemu wsparcia dla wytwarzania zielonej energii.

Zweryfikuj pochodzenie biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne i stań się bardziej wiarygodnym dostawcą na rynku!

Jeśli dostarczasz biomasę na cele energetyczne lub wytwarzasz energię elektryczną z biomasy i chcesz zapewnić, że biomasa pochodzi ze zrównoważonego, wiarygodnego i pewnego źródła – uzyskanie certyfikatu SNS pozwoli spełnić Ci wymagania ustawodawstwa krajowego oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tym zakresie. System certyfikacji SNS dla zrównoważonej biomasy stałej, wg. standardu SWP-SNS:2015 weryfikuje źródła pochodzenie biomasy wykorzystywanej do wytworzenia energii elektrycznej w całym łańcuchu dostaw. Certyfikacja pomoże Ci zainteresować i przyciągnąć nowych partnerów biznesowych, zminimalizować ryzyko oraz zwiększyć atrakcyjność rynkową Twojej firmy. Sprawimy, że uzyskanie przez Ciebie certyfikatu będzie proste.

JAKIE SĄ WYMAGANIA SYSTEMU SNS?

Firmy ubiegające się certyfikat SNS muszą zapewnić, że:

  • Biomasa nie pochodzi z drewna pełnowartościowego
  • Nie zawiera ona zanieczyszczeń chemicznych, ciał obcych i nie została zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej oraz nie zawiera substancji niewystępujących naturalnie w danym rodzaju biomasy (ocena wizualna) w celu zwiększenia jej wartości opałowe
  • Biomasa AGRO nie stanowi zbóż pełnowartościowych tj. ziarna zbóż spełniające wymagania jakościowe, dla zbóż w zakupie interwencyjnym, określone w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009, które podlegają zakupowi interwencyjnemu
    potwierdzenie, że dostarczana biomasa może zostać uznana za biomasę na cele energetyczne i może być wykorzystywana, jako paliwo w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła z OZE
  • Każde źródło biomasy ulega pełnej ocenie ryzyka
  • Stosowane są odpowiednie narzędzia do minimalizacji stwierdzonego ryzyka
  • Zachowana jest transparentność w zakresie pochodzenia biomasy dla całego łańcucha dostaw;
  • W celu weryfikacji każdej partii biomasy stosuje się system bilansu masy.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu: kontakt@controlunion.pl

Zobacz także: