Scroll to top

Systemy certyfikacji: certyfikat zrównoważonego rybołówstwa.

Przemysł rybny i akwakultury, choć jest odpowiedzią na globalne zapotrzebowanie konsumentów, to negatywnie oddziałuje na środowisko i społeczności lokalne. Jednak branża reaguje! Sektor staje się lepiej zarządzany i coraz bardziej zrównoważony (zmniejszenie presji na łowiska dzikie, minimalizacja negatywnych skutków środowiskowych oraz społecznych). Niewątpliwie wpływają na to m. in. systemy certyfikacji akwakultury, wspierające firmy w demonstrowaniu odpowiedzialnej produkcji i w przestrzeganiu najlepszych praktyk.

certyfikat fosFOS (Friend of the Sea) – certyfikat dla zrównoważonych owoców morza, produktów rybołówstwa oraz akwakultury. Jest to wiarygodny program skupiający się zarówno na dzikich, jak i hodowlanych owocach morza i rybach. Ten system certyfikacji zrównoważonego rybołówstwa i zrównoważonej akwakultury ma na celu zagwarantowanie, że firmy koncentrują się na wykorzystywaniu zasobów wodnych w sposób zrównoważony. Przesiębiorstwa minimalizują wpływ swoich działań na środowisko, jeszcze bardziej chronią zasoby morskie.

Dowiedz się: Jak uzyskać certyfikat FOS? 

certyfikat mscMSC (Marine Stewardship Council) to wiodący w świecie, rygorystyczny standard zrównoważonego rybołówstwa. Odnosi się on do połowów naturalnych. Tutaj ocenie niezależnych jednostek certyfikujących, przy pomocy 28 wskaźników efektywności zasad programu, poddawane są rybołówstwa poławiające dziko żyjące populacje ryb (również słodkowodnych) oraz owoce morza. Ryby i owoce morza, które posiadają certyfikat zrównoważonego rybołówstwa MSC pochodzą z legalnych dobrze zarządzanych łowisk, gdzie stosuje się zrównoważone praktyki połowowe, przyczyniające się do utrzymania dobrostanu oceanów. Z kolei firmy, które handlują produktami oznaczonymi logotypem MSC muszą przestrzegać standardu łańcucha dostaw MSC CoC (Chain of Custody). Oczywiście – daje on gwarancję, że produkty, na każdym etapie łańcucha dostaw – są identyfikowalne.

Przeczytaj: Jak uzyskać certyfikat MSC? 

certyfikat ascASC (Aquaculture Stewardship Council) to globalny program certyfikacji hodowli ryb i owoców morza i znakowania akwakultury. By uzyskać certyfikat zrównoważonego rybołówstwa ASC, gospodarstwo jest oceniane przez stronę trzecią pod kątem spełniania wymagań określonych w normie (ocenie poddaje się m. in.: jakość wody, odpowiedzialne pozyskiwanie paszy, zapobieganie chorobom, dobrostan zwierząt, sprawiedliwe traktowanie oraz wynagrodzenie pracowników, odpowiedzialność społeczną i inne). Jeśli gospodarstwo przejdzie audyt – owoce morza mogą być opatrzone logotypem ASC i sprzedawane jako certyfikowane. Certyfikat łańcucha dostaw ASC (CoC), komplementarny z ASC, gwarantuje, że każdy dystrybutor, przetwórca i detalista handlujący rybami i owocami morza posiada skuteczne systemy identyfikowalności. Dlatego oznakowany produkt to informacja dla konsumenta, mówiąca o tym, iż ryba, którą kupuje – pochodzi ze zrównoważonej hodowli. Takiej, gdzie ogranicza się niekorzystny wpływ na środowisko i dba o lokalną społeczność.

Przeczytaj też: ASC – co to jest, co obejmuje, jakie daje korzyści?

certyfikat msc

certyfikat global gapGLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practice) to globalny standard dobrych praktyk rolniczych, gwarantujący bezpieczeństwo produkcji żywności. Jednym z jego zakresów jest akwakultura. Dba się tutaj o dobre praktyki akwakultury na każdym etapie produkcji. Standard określa ścisłe kryteria dla zgodności z prawem, bezpieczeństwa żywności, warunków pracy, oceny ryzyka w praktyce społecznej, dobrostanu zwierząt, troski o środowisko i ekologię. Standard kontroli pochodzenia produktu GLOBALG.A.P. zapewnia producentom akwakultury wysoki poziom przejrzystości i uczciwości poprzez identyfikację statusu produktu w całym łańcuchu produkcji i dostaw, od gospodarstwa do sprzedawcy detalicznego.

Sprawdź: Certyfikat GLOBALG.A.P.

Zobacz także: