Scroll to top

Co ma rzepak do zmian klimatycznych? Certyfikacja biokomponentów i biopaliw.

Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych (co najmniej 32% do 2030 r.) stanowi istotny element pakietu środków koniecznych do zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych. Wspieranie odnawialnych form energii jest jednym z celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej

Dyrektywa RED II.

Cel ten realizowany jest przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11.12.2018 r. w sprawie promowania stosowania źródeł odnawialnych w różnych sektorach gospodarki, zwaną potocznie dyrektywą RED II lub dyrektywą biopaliwową. Przekształca ona i uchyla poprzednie przepisy (dyrektywę 2009/28/WE, dyrektywę (UE) 2015/1513, dyrektywę Rady 2013/18/UE) ustanawiając dla wszystkich krajów Unii Europejskiej – wspólny system.

Dyrektywa RED II określa kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy. 

Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych ma także zasadnicze znaczenie dla promowania bezpieczeństwa dostaw energii, zrównoważonej energii po przystępnych cenach, rozwoju technologicznego oraz innowacji. Również wiodącej pozycji technologicznej i przemysłowej, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści środowiskowych, społecznych oraz zdrowotnych. 

Tekst dyrektywy RED II dostępny jest tutaj: dyrektywa RED II.

Co ma rzepak do zmian klimatycznych?

Globalne zmiany klimatu (konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych), problem bezpieczeństwa energetycznego i ekonomia doprowadziły do implementacji coraz szerzej zakrojonych działań związanych z pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii. Ogromnym potencjałem jest produkcja roślin na cele energetyczne. Szczególnie, gdy te zaspokajają już potrzeby żywieniowe krajów rozwiniętych i rozwijających się. Jednym z najbardziej kalorycznych produktów roślinnych jest rzepak. Wytwarzany z niego olej ma wartość opałową zbliżoną do powszechnie stosowanych paliw ciekłych. Unia Europejska ma największy udział w globalnej produkcji (i konsumpcji) oleju rzepakowego. Dlatego znaczenie tej rośliny uprawnej, w kontekście zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych – rośnie. Podobnie, jak np. soi czy słonecznika.

Energia z biopaliw i biopłynów musi spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju, określone za pomocą ustawodawstwa w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw. Wymogi zrównoważonego rozwoju określa m. in. System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG.

KZR INiG.

kzr inig a dyrektywa red II
KZR INiG

To polski, funkcjonujący globalnie program certyfikacji biomasy i biopaliw, uznany przez Komisję Europejską. Kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczą tu gruntów, dobrych praktyk rolniczych i redukcji emisji GHG. Wymagania systemu są zbieżne z wymaganiami dyrektywy RED II, uwzględniają też uwarunkowania krajowe.

Wdrożenie Systemu ma zapewnić przedsiębiorcom działającym w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów i biokomponentów udowodnienie spełnienia wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED II. Tutaj ocenie podlega cały cykl życia ww., a system obejmuje wszystkie podmioty, które fizycznie są właścicielami biomasy lub biokomponentów. Certyfikaty na zgodność z Systemem Certyfikacji KZR INiG wystawia niezależna jednostka certyfikująca.

Dla kogo przeznaczona jest certyfikacja i jak się certyfikować? Więcej informacji o certyfikacji w tym systemie zasięgnąć mogą Państwo TUTAJ.

REDcert.

red cert
REDcert

To dobrowolny system certyfikacji dla zrównoważonej biomasy, biopaliw i biopłynów. Opracowany jako system certyfikacji jakości obowiązujący w całej Europie (również na Ukrainie i Białorusi) – cieszy się szczególnym zainteresowaniem na polskim rynku. Np. wśród przedsiębiorstw skupujących zboże i rzepak od rolników i sprzedających je na rynek zachodni. Jego funkcjonowanie oparte jest o weryfikację łańcucha dostaw i łańcucha produkcyjnego biokomponentów. Są to etapy prowadzące do wytworzenia odnawialnych źródeł energii. “Od pola”, poprzez operacje handlowe aż do firm, wprowadzających biopaliwa na rynek. Dostawca energii (paliwa) może uczestniczyć w systemie dopłat, ulg, zwolnień, itp.

Posiadając certyfikat REDcert EU – firma może być integralnym członkiem zrównoważonego łańcucha dostaw na europejskim rynku zrównoważonych biopaliw. Ważny certyfikat, wydany przez Control Union, jest dowodem zgodności z wymogami REDcert EU, dotyczącymi kryteriów zrównoważonej produkcji, dokumentacji identyfikalności pochodzenia i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Posiadanie certyfikatu jest warunkiem sprzedaży na cele energetyczne.

ISCC EU.

iscc eu
ISCC

International Sustainability & Carbon Certification to niezależna organizacja zapewniająca globalny system certyfikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju surowców i produktów. Zatem jest on powszechnie stosowany na terenie Unii Europejskiej i w wielu krajach świata na potrzeby unijnego wsparcia dla biomasy i biopaliw.

ISCC to system wielu surowców, który można wykorzystać do certyfikacji wszystkich rodzajów biomasy. W tym surowców rolniczych lub leśnych oraz odpadów i pozostałości. System certyfikacji ISCC, podobnie jak REDcert – cieszy się popularnością w Polsce. A zastosowanie ma do całych łańcuchów dostaw oraz do różnych sektorów i rynków, w tym bioenergii (biopaliwa i biopłyny).

Jego celem jest wykazanie zgodności z wymogami prawa dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, a wynikającymi z unijnych dyrektyw. Weryfikację zgodności z wymaganiami ISCC oraz wydawanie certyfikatów ISCC przeprowadzają uznane, niezależne jednostki certyfikujące. Certyfikat potwierdzający wypełnienie tych wymogów potwierdza wysoką jakość produkcji biokomponentów. Udowadnia, że są zrównoważone ekologicznie i że firma stoi w zgodzie z prawami człowieka i pracowników. Otwierając dostęp do rynków zbytu – ułatwia międzynarodowy handel. Ponadto, dzięki posiadaniu certyfikatu – można skorzystać z unijnego systemu wsparcia dla biomasy, biokomponentów i biopaliw.

Powyższe systemy certyfikaty biomasy, biokomponentów i biopaliw są wzajemnie uznawalne. Tzn., że firma posiadająca certyfikat KZR INiG lub REDcert może zakupować towar od dostawcy posiadającego certyfikat w systemie ISCC EU. Za wyjątkiem skupu odpadów i pozostałości.

SURE-EU.

SURE-EU
SURE

Sustainable Resources Verification Scheme, czyli Program Weryfikacji Zrównoważonych Zasobów skupia się na biomasie i biopaliwach gazowych.

Opracowany przez REDcert i Bioenergy Europe system funkcjonuje od listopada 2020 roku na zasadzie dobrowolności. Wraz z wdrożeniem dyrektywy RED II system ten stanie się obowiązkowy. A umożliwia on wykazanie zgodności z normatywnymi wymogami zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego charakteru w zakresie ciepła pozyskiwanego z biomasy i produkcji energii elektrycznej.

Control Union Poland jest akredytowaną jednostką certyfikującą w systemie, o którym więcej informacji zasięgną Państwo TUTAJ.

A jak uzyskać certyfikat? – Proces certyfikacji.

 • Wybranie jednostki certyfikującej, dopełnienie formalności (wysłanie formularza zgłoszeniowego, akceptacja oferty, rejestracja w danej organizacji – KZR INiG, REDcert, ISCC),
 • Audyt,
 • Wydanie i utrzymanie certyfikatu (okresowe audyty kontrolne/recertyfikujące).

Zachęcamy do kontaktu!
  Zobacz także:

  Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close