Scroll to top

Co ma rzepak do zmian klimatycznych? Certyfikacja biokomponentów i biopaliw.

Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych (co najmniej 32% do 2030 r.) stanowi istotny element pakietu środków koniecznych do zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych. Wspieranie odnawialnych form energii jest jednym z celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej

Dyrektywa RED II.

Cel ten realizowany jest przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11.12.2018 r. w sprawie promowania stosowania źródeł odnawialnych w różnych sektorach gospodarki, zwaną potocznie dyrektywą RED II lub dyrektywą biopaliwową. Przekształca ona i uchyla poprzednie przepisy (dyrektywę 2009/28/WE, dyrektywę (UE) 2015/1513, dyrektywę Rady 2013/18/UE) ustanawiając dla wszystkich krajów Unii Europejskiej – wspólny system.

Dyrektywa RED II określa kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy. 

Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych ma także zasadnicze znaczenie dla promowania bezpieczeństwa dostaw energii, zrównoważonej energii po przystępnych cenach, rozwoju technologicznego oraz innowacji. Również wiodącej pozycji technologicznej i przemysłowej, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści środowiskowych, społecznych oraz zdrowotnych. 

Tekst dyrektywy RED II dostępny jest tutaj: dyrektywa RED II.

Co ma rzepak do zmian klimatycznych?

Globalne zmiany klimatu (konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych), problem bezpieczeństwa energetycznego i ekonomia doprowadziły do implementacji coraz szerzej zakrojonych działań związanych z pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii. Ogromnym potencjałem jest produkcja roślin na cele energetyczne. Szczególnie, gdy te zaspokajają już potrzeby żywieniowe krajów rozwiniętych i rozwijających się. Jednym z najbardziej kalorycznych produktów roślinnych jest rzepak. Wytwarzany z niego olej ma wartość opałową zbliżoną do powszechnie stosowanych paliw ciekłych. Unia Europejska ma największy udział w globalnej produkcji (i konsumpcji) oleju rzepakowego. Dlatego znaczenie tej rośliny uprawnej, w kontekście zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych – rośnie. Podobnie, jak np. soi czy słonecznika.

Energia z biopaliw i biopłynów musi spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju, określone za pomocą ustawodawstwa w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw. Wymogi zrównoważonego rozwoju określa m. in. System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG.

KZR INiG.

kzr inig a dyrektywa red II
KZR INiG

To polski, funkcjonujący globalnie program certyfikacji biomasy i biopaliw, uznany przez Komisję Europejską. Kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczą tu gruntów, dobrych praktyk rolniczych i redukcji emisji GHG. Wymagania systemu są zbieżne z wymaganiami dyrektywy RED II, uwzględniają też uwarunkowania krajowe.

Wdrożenie Systemu ma zapewnić przedsiębiorcom działającym w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów i biokomponentów udowodnienie spełnienia wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED II. Tutaj ocenie podlega cały cykl życia ww., a system obejmuje wszystkie podmioty, które fizycznie są właścicielami biomasy lub biokomponentów. Certyfikaty na zgodność z Systemem Certyfikacji KZR INiG wystawia niezależna jednostka certyfikująca.

Dla kogo przeznaczona jest certyfikacja i jak się certyfikować? Więcej informacji o certyfikacji w tym systemie zasięgnąć mogą Państwo TUTAJ.

REDcert.

red cert
REDcert

To dobrowolny system certyfikacji dla zrównoważonej biomasy, biopaliw i biopłynów. Opracowany jako system certyfikacji jakości obowiązujący w całej Europie (również na Ukrainie i Białorusi) – cieszy się szczególnym zainteresowaniem na polskim rynku. Np. wśród przedsiębiorstw skupujących zboże i rzepak od rolników i sprzedających je na rynek zachodni. Jego funkcjonowanie oparte jest o weryfikację łańcucha dostaw i łańcucha produkcyjnego biokomponentów. Są to etapy prowadzące do wytworzenia odnawialnych źródeł energii. „Od pola”, poprzez operacje handlowe aż do firm, wprowadzających biopaliwa na rynek. Dostawca energii (paliwa) może uczestniczyć w systemie dopłat, ulg, zwolnień, itp.

Posiadając certyfikat REDcert EU – firma może być integralnym członkiem zrównoważonego łańcucha dostaw na europejskim rynku zrównoważonych biopaliw. Ważny certyfikat, wydany przez Control Union, jest dowodem zgodności z wymogami REDcert EU, dotyczącymi kryteriów zrównoważonej produkcji, dokumentacji identyfikalności pochodzenia i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Posiadanie certyfikatu jest warunkiem sprzedaży na cele energetyczne.

ISCC EU.

iscc eu
ISCC

International Sustainability & Carbon Certification to niezależna organizacja zapewniająca globalny system certyfikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju surowców i produktów. Zatem jest on powszechnie stosowany na terenie Unii Europejskiej i w wielu krajach świata na potrzeby unijnego wsparcia dla biomasy i biopaliw.

ISCC to system wielu surowców, który można wykorzystać do certyfikacji wszystkich rodzajów biomasy. W tym surowców rolniczych lub leśnych oraz odpadów i pozostałości. System certyfikacji ISCC, podobnie jak REDcert – cieszy się popularnością w Polsce. A zastosowanie ma do całych łańcuchów dostaw oraz do różnych sektorów i rynków, w tym bioenergii (biopaliwa i biopłyny).

Jego celem jest wykazanie zgodności z wymogami prawa dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, a wynikającymi z unijnych dyrektyw. Weryfikację zgodności z wymaganiami ISCC oraz wydawanie certyfikatów ISCC przeprowadzają uznane, niezależne jednostki certyfikujące. Certyfikat potwierdzający wypełnienie tych wymogów potwierdza wysoką jakość produkcji biokomponentów. Udowadnia, że są zrównoważone ekologicznie i że firma stoi w zgodzie z prawami człowieka i pracowników. Otwierając dostęp do rynków zbytu – ułatwia międzynarodowy handel. Ponadto, dzięki posiadaniu certyfikatu – można skorzystać z unijnego systemu wsparcia dla biomasy, biokomponentów i biopaliw.

Powyższe systemy certyfikaty biomasy, biokomponentów i biopaliw są wzajemnie uznawalne. Tzn., że firma posiadająca certyfikat KZR INiG lub REDcert może zakupować towar od dostawcy posiadającego certyfikat w systemie ISCC EU. Za wyjątkiem skupu odpadów i pozostałości.

SURE-EU.

SURE-EU
SURE

Sustainable Resources Verification Scheme, czyli Program Weryfikacji Zrównoważonych Zasobów skupia się na biomasie i biopaliwach gazowych.

Opracowany przez REDcert i Bioenergy Europe system funkcjonuje od listopada 2020 roku na zasadzie dobrowolności. Wraz z wdrożeniem dyrektywy RED II system ten stanie się obowiązkowy. A umożliwia on wykazanie zgodności z normatywnymi wymogami zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego charakteru w zakresie ciepła pozyskiwanego z biomasy i produkcji energii elektrycznej.

Control Union Poland jest akredytowaną jednostką certyfikującą w systemie, o którym więcej informacji zasięgną Państwo TUTAJ.

A jak uzyskać certyfikat? – Proces certyfikacji.

  • Wybranie jednostki certyfikującej, dopełnienie formalności (wysłanie formularza zgłoszeniowego, akceptacja oferty, rejestracja w danej organizacji – KZR INiG, REDcert, ISCC),
  • Audyt,
  • Wydanie i utrzymanie certyfikatu (okresowe audyty kontrolne/recertyfikujące).

Zachęcamy do kontaktu!
    Zobacz także: